Nơi lưu trữ các tài liệu đang trong quá trình phân loại và sắp xếp theo chuyên mục tại Nhân Hòa.