Bước 1:

- Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://zonedns.vn

- Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Bước 2:

- Hiện taị tên miền nhankhoavietnam.org đang trỏ tới máy chủ IP 103.28.39.101

- Bạn muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 123.30.177.149 bạn phải sửa lại IP.

- Bạn click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa. (hình cây bút chì)

- Khung chỉnh sửa sẽ xuất hiện:

- Bạn thay đổi giá trị record từ 103.28.39.101 thành IP mới 123.30.177.149

- Sau khi thay đổi xong bạn click vào Sửa Record để lưu lại kết quả vừa sửa.

- Tương tự bạn làm tiếp theo với các bản Ghi còn lại như sau:

- Edit bản ghi www.nhankhoavietnam.org và ftp và sửa lại Giá trị Record thành 123.30.177.149

- Sau khi hoàn thành các bước trên bạn đã thành công trong việc trỏ tên miền tới máy chủ mới.

- Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần

điền.

Record * tương đương với mọi subdomain. Có nghĩa là khi bạn tạo record * thì mọi subdomain sẽ nhận giá trị IP mà bạn tạo trong record này. Các record A của subdomain trỏ tới IP khác thì sẽ nhận IP khác, không nhận IP của *.

Ví dụ: diendan.nhankhoavietnam.org sẽ nhận IP 103.28.39.101

* Hệ thống sẽ update sau thời gian bạn trỏ từ 1 đến 3h có thể sớm hơn.You may also want to use visual panels to communicate related information, tips or things users need to be aware of.

Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues