Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Việc đầu tiên là backup lại dữ liệu trước khi thao tác

root@localhost]# mysqldump -u moodleuser -p moodle > /mnt/moodle_54.sql


ví dụ ở trên:


     2. Download phiên bản moodle mới nhất về 

Truy cập https://download.moodle.org/ để download

ví dụ: 


3. Upload file lên máy chủ

ví dụ trên:

sftp> cd /var/www/html/

sftp> put moodle-latest-310.zip


4. Đổi tên thư mục moodle cũ và giải nén file zip của bản latest vừa upload lên

chown folder moodle sau khi giải nén

chown apache:apache moodle -R

5. Truy cập website và thực hiện NEXT các bước để upgrade

6. Vỗ tay để chúc mừng và cảm ơn klam nhé.


  • No labels
Write a comment…