Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Step-by-step guide

Để thay đổi domain name trong moodle site của bạn, ví dụ từ "old.domain.com" thành "new.domain.com" bạn làm như sau:1. Trỏ new.domain.com về IP của máy chủ


2. Truy cập trang quản trị (vẫn đang chạy tại old.domain.com) và thay thế http://old.domain.com bằng http://new.domain.com :


http://old.domain.com/admin/tool/replace/
( version >= 2.5)

 

3. Mở /moodle/root/path/config.php và thay thế wwwroot thành tên miền mới:


$CFG->wwwroot   = 'http://new.domain.com';


4. Thay thế  nginx / apache configuration để cập nhật new.domain.com 

Nếu dùng nginx:

...


server_name new.domain.com;
...

Nếu dùng Apache

<VirtualHost *:80>

...

ServerName new.domain.com
ServerAlias www.new.domain.com

...


5. Restart service


$ sudo service nginx restart
$ sudo service php5-fpm restart


hoặc

$ service httpd restart


6. Clear cache moodle

$ sudo rm -rf /moodle/data/path/cache/cachestore_file/default_application/core_databasemeta/*
$ sudo rm -rf /moodle/data/path/cache/cachestore_file/default_application/core_config/*


Giờ thì bạn truy cập site với tên miền mới nhé.

Lam PhamWrite a comment…