Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Để sử dụng dịch vụ UMAIL, tên miền cần được trỏ các bản ghi sau:


1- Bản ghi MX

Hostname:  @

Type: MX

Priority: 10

Value:  smtp.umailsmtp.com.

TTL: 3600


Ví dụ:


2- Bản ghi CNAME

Hostname:  umail._domainkey

Type: CNAME

Value:  dkim.umailsmtp.com.

TTL:  3600


ví dụ:


3. Bản ghi SPF

Hostname:  @

Type: TXT

Value:  "v=spf1 include:dnsexit.com include:_spf.umailsmtp.com -all"

TTL:  3600


ví dụ:


4. Bản ghi DMARC

Hostname:  _dmarc

Type: TXT

value: "v=DMARC1; p=reject; pct=100; rua=mailto:master@umailsmtp.com"

TTL:  3600


ví dụ:


*** Thông số cấu hình umail trên Outlook ...***

imap.umailsmtp.com

port imap 993 SSL


smtp.umailsmtp.com

smtp 465 SSL


*** Lưu ý ***

Policy hiện tại với từng Account.

1 user / 600 msg/ 1 ngày

1 phút ko quá 20 msg

và 1 giờ ko quá 60 msg


##### Thông số cấu hình OUTLOOK dành cho UMAIL #####

SMTP Server: smtp.umailsmtp.com
Port: 465
SSL: Có
Imap Server: imap.umailsmtp.com
Port: 993
SSL: Có


Hiện tại UMAIL.VN chưa hỗ trợ POP, vì vậy khi cài đặt thì chú ý chỉ chọn Type là IMAP.


  • No labels