Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Quý khách có thể cập vào các website dưới đây để kiểm tra một tên miền có được kích hoạt DNSSEC hay chưa:

Tên miền nhanhoaai.net đã được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có kết quả như sau:


Tên miền facebook.com chưa được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có kết quả như sau:  • No labels
Write a comment…