Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Đăng nhập vào Webmail Zimbra

2. Nhấp vào Preference từ webmail và nhấp vào Mail từ menu bên trái

3. Bây giờ cuộn xuống trang và chọn Spam filter option

Để đưa miền vào Whitelist: Thêm địa chỉ email hoặc miền dưới ô Allow messages from và click Add để thêm và nút Remove để xóa địa chỉ email hoặc miền tương tự khỏi danh sách.

Để đưa tên miền vào Blacklist: Thêm tên miền hoặc địa chỉ email của địa chỉ gửi thư rác vào ô Block messages from và chọn nút Add để thêm và Remove để xóa địa chỉ email hoặc tên miền tương tự khỏi danh sách.

4. Bây giờ hãy nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi.


  • No labels
Write a comment…