Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để sử dụng dịch vụ UMAIL, tên miền cần được trỏ các bản ghi sau:


1- Bản ghi MX

Hostname:  @

Type: MX

Priority: 10

Value:  smtp.umailsmtp.com.

TTL: 3600


Ví dụ:


2- Bản ghi CNAME

Hostname:  umail._domainkey

Type: CNAME

Value:  dkim.umailsmtp.com.

TTL:  3600


ví dụ:


3. Bản ghi SPF

Hostname:  @

Type: TXT

Value:  v=spf1 include:dnsexit.com include:_spf.umailsmtp.com -all

TTL:  3600


ví dụ:


4. Bản ghi DMARC

Hostname:  _dmarc

Type: TXT

value: v=DMARC1; p=reject; pct=100; rua=mailto:master@umailsmtp.com

TTL:  3600


ví dụ:


*** Thông số cấu hình umail trên Outlook ...***

imap.umailsmtp.com

port imap 993 SSL


smtp.umailsmtp.com

smtp 465 SSL


*** Lưu ý ***

Policy hiện tại với từng Account.

1 user / 600 msg/ 1 ngày

1 phút ko quá 20 msg

và 1 giờ ko quá 60 msg


##### Thông số cấu hình OUTLOOK dành cho UMAIL #####

SMTP Server: smtp.umailsmtp.com
Port: 465
SSL: Có
Imap Server: imap.umailsmtp.com
Port: 993
SSL: Có


Hiện tại UMAIL.VN chưa hỗ trợ POP, vì vậy khi cài đặt thì chú ý chỉ chọn Type là IMAP.


  • No labels