Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Thông thường Recording và livestreaming của Jitsi do thành phần Jibri đảm nhận.

Tuy nhiên nếu cài thủ công theo tài liệu trên news, hoăc boot từ image Cloud365 thì jibri mặc định sẽ không có.

Trong hướng dẫn này:

Domain Server Jitsi sử dụng: jitsi.dangdohai.xyz

1. Cấu hình Prosody

Bước 1: Bổ sung một số mục còn thiếu vào file cấu hình

Thêm các dòng sau vào file /etc/prosody/conf.d/<DOMAIN>.cfg.lua nếu trong file chưa có

Trong hướng dẫn này, file đó sẽ là : /etc/prosody/conf.d/jitsi.dangdohai.xyz.cfg.lua

Component "internal.auth.jitsi.dangdohai.xyz" "muc"
  storage = "none"
  modules_enabled = {
  "ping";
  }
  admins = { "focus@auth.jitsi.dangdohai.xyz", "jvb@auth.jitsi.dangdohai.xyz" }
  muc_room_locking = false
  muc_room_default_public_jids = true

VirtualHost "recorder.jitsi.dangdohai.xyz"
  modules_enabled = {
    "ping";
  }
  authentication = "internal_plain"

File mẫu:

plugin_paths = { "/usr/share/jitsi-meet/prosody-plugins/" }

-- domain mapper options, must at least have domain base set to use the mapper
muc_mapper_domain_base = "jitsi.dangdohai.xyz";

turncredentials_secret = "yshBE07k";

turncredentials = {
 { type = "stun", host = "jitsi.dangdohai.xyz", port = "4446" },
 { type = "turn", host = "jitsi.dangdohai.xyz", port = "4446", transport = "udp" },
 { type = "turns", host = "jitsi.dangdohai.xyz", port = "443", transport = "tcp" }
};

cross_domain_bosh = false;
consider_bosh_secure = true;

VirtualHost "jitsi.dangdohai.xyz"
    -- enabled = false -- Remove this line to enable this host
    authentication = "anonymous"
    -- Properties below are modified by jitsi-meet-tokens package config
    -- and authentication above is switched to "token"
    --app_id="example_app_id"
    --app_secret="example_app_secret"
    -- Assign this host a certificate for TLS, otherwise it would use the one
    -- set in the global section (if any).
    -- Note that old-style SSL on port 5223 only supports one certificate, and will always
    -- use the global one.
    ssl = {
        key = "/etc/prosody/certs/jitsi.dangdohai.xyz.key";
        certificate = "/etc/prosody/certs/jitsi.dangdohai.xyz.crt";
    }
    speakerstats_component = "speakerstats.jitsi.dangdohai.xyz"
    conference_duration_component = "conferenceduration.jitsi.dangdohai.xyz"
    -- we need bosh
    modules_enabled = {
      "bosh";
      "pubsub";
      "ping"; -- Enable mod_ping
      "speakerstats";
      "turncredentials";
      "conference_duration";
    }
    c2s_require_encryption = false

Component "conference.jitsi.dangdohai.xyz" "muc"
  storage = "none"
  modules_enabled = {
    "muc_meeting_id";
    "muc_domain_mapper";
    -- "token_verification";
  }
  admins = { "focus@auth.jitsi.dangdohai.xyz" }

-- internal muc component
Component "internal.auth.jitsi.dangdohai.xyz" "muc"
  storage = "none"
  modules_enabled = {
   "ping";
  }
  admins = { "focus@auth.jitsi.dangdohai.xyz", "jvb@auth.jitsi.dangdohai.xyz" }
  muc_room_locking = false
  muc_room_default_public_jids = true

VirtualHost "auth.jitsi.dangdohai.xyz"
  ssl = {
    key = "/etc/prosody/certs/auth.jitsi.dangdohai.xyz.key";
    certificate = "/etc/prosody/certs/auth.jitsi.dangdohai.xyz.crt";
  }
  authentication = "internal_plain"

Component "focus.jitsi.dangdohai.xyz"
  component_secret = "3mbYxAuE"

Component "speakerstats.jitsi.dangdohai.xyz" "speakerstats_component"
  muc_component = "conference.jitsi.dangdohai.xyz"

Component "conferenceduration.jitsi.dangdohai.xyz" "conference_duration_component"
  muc_component = "conference.jitsi.dangdohai.xyz"

VirtualHost "recorder.jitsi.dangdohai.xyz"
  modules_enabled = {
    "ping";
  }
  authentication = "internal_plain"

Reload prosody

/etc/init.d/prosody reload

Bước 2: Tạo các tài khoản cần thiết

Tạo 2 tài khoản để control record.

prosodyctl register jibri auth.jitsi.dangdohai.xyz jibripass
prosodyctl register recorder recorder.jitsi.dangdohai.xyz recorderpass

2. Cấu hình Jicofo

Sửa file /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

vi /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

Thêm vào các dòng sau :

org.jitsi.jicofo.jibri.BREWERY=JibriBrewery@internal.auth.jitsi.dangdohai.xyz
org.jitsi.jicofo.jibri.PENDING_TIMEOUT=90

File mẫu:

org.jitsi.jicofo.BRIDGE_MUC=JvbBrewery@internal.auth.jitsi.dangdohai.xyz
org.jitsi.jicofo.jibri.BREWERY=JibriBrewery@internal.auth.jitsi.dangdohai.xyz
org.jitsi.jicofo.jibri.PENDING_TIMEOUT=90

Lưu ý: Sử dụng đúng domain server Jitsi của bạn

Restart Jicofo

/etc/init.d/jicofo restart

3. Cấu hình Jitsi

Bổ sung các cấu hình sau để enable tính năng recording của jitsi

vi /etc/jitsi/meet/jitsi.dangdohai.xyz-config.js

Thêm vào các dòng sau

fileRecordingsEnabled: true,
liveStreamingEnabled: true,
hiddenDomain: 'recorder.jitsi.dangdohai.xyz',

Chỉnh sửa file/usr/share/jitsi-meet/interface_config.js

vi /usr/share/jitsi-meet/interface_config.js

Tại phần TOOLBAR_BUTTONS bổ sung nếu chưa có

'recording', 'livestreaming'

4. Cài đặt Jibri

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

Cài đặt linux-image-extra-virtual : linux-image-extra-virtual là một modules được loại bỏ bớt cho bản server, linux-image-extra-virtual thường dùng cho bản desktop. Vì tiếp theo chúng ta cần cài đặt chrome để record video nên phải cài linux-image-extra-virtual.

Chú ý: cần phải cài phiên bản phù hợp với kernel

apt update -y
apt -y install linux-image-extra-virtual

Kiểm tra phiên bản Kernel

uname -a

Kiểm tra phiên bản linux-image-extra-virtual

dpkg -l | grep linux-image-extra-virtual

Reboot server

reboot

Load module to enable record audio

echo "snd-aloop" >> /etc/modules
modprobe snd-aloop

Kiểm tra

lsmod | grep aloop

Cài đặt Google Chrome và Chrome driver

Cài đặt Google Chrome

apt -y install unzip

cd && wget -qO - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -

echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list

apt update -y

apt -y install google-chrome-stable

Ẩn cảnh báo Chrome

mkdir -p /etc/opt/chrome/policies/managed

echo '{ "CommandLineFlagSecurityWarningsEnabled": false }' >>/etc/opt/chrome/policies/managed/managed_policies.json

Cài đặt Chrome driver mới nhất

apt -y install curl

CHROME_DRIVER_VERSION=`curl -sS chromedriver.storage.googleapis.com/LATEST_RELEASE`

wget http://chromedriver.storage.googleapis.com/$CHROME_DRIVER_VERSION/chromedriver_linux64.zip

unzip chromedriver_linux64.zip -d /usr/local/bin/

rm -f chromedriver_linux64.zip

chown root:root /usr/local/bin/chromedriver

chmod 0755 /usr/local/bin/chromedriver

Kiểm tra lại thư mục giải nén

ll /usr/local/bin/

Khi kiểm tra đã có file driver, ta xóa file nén đã tải về đi:

rm -f /root/chromedriver_linux64.zip

Bước 2 : Cài đặt Jibri

Kiểm tra xem jibri đã được cài đặt hay chưa

dpkg -l | grep jibri

Lưu ý: Nếu không có gì tức là jibri chưa được cài đặt. Ta sẽ tiến hành cài đặt. Còn nếu đã cài đặt, thì ta sẽ chuyển sang Bước 3 cấu hình Jibri

Cài đặt Jibri:

wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | apt-key add -


echo "deb https://download.jitsi.org stable/" > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list

apt update

apt -y install jibri

Bước 3: Cấu hình Jibri

Backup file cấu hình

cp /etc/jitsi/jibri/config.json /etc/jitsi/jibri/config.json.bak

Sửa file cấu hình

vi /etc/jitsi/jibri/config.json

Chỉnh sửa các dòng sau: Mục control_login và call_loginthì user và password là 2 tài khoản ta tạo ở phần 1.

"recording_directory":"/srv/recordings",
"xmpp_environments": [
    {
      "name": "prod environment",
      "xmpp_server_hosts": [
        "jitsi.dangdohai.xyz"
      ],
      "xmpp_domain": "jitsi.dangdohai.xyz",
      "control_login": {
        "domain": "auth.jitsi.dangdohai.xyz",
        "username": "jibri",
        "password": "jibripass"
      },
      "control_muc": {
        "domain": "internal.auth.jitsi.dangdohai.xyz",
        "room_name": "JibriBrewery",
        "nickname": "jibri-nickname"
      },
      "call_login": {
        "domain": "recorder.jitsi.dangdohai.xyz",
        "username": "recorder",
        "password": "recorderpass"
      },

File mẫu:

{
  // NOTE: this is a *SAMPLE* config file, it will need to be configured with
  // values from your environment

  // Where recording files should be temporarily stored
  "recording_directory":"/srv/recordings",
  // The path to the script which will be run on completed recordings
  "finalize_recording_script_path": "/path/to/finalize_recording.sh",
  "xmpp_environments": [
    {
      // A friendly name for this environment which can be used
      // for logging, stats, etc.
      "name": "prod environment",
      // The hosts of the XMPP servers to connect to as part of
      // this environment
      "xmpp_server_hosts": [
        "jitsi.dangdohai.xyz"
      ],
      // The xmpp domain we'll connect to on the XMPP server
      "xmpp_domain": "jitsi.dangdohai.xyz",
      // Jibri will login to the xmpp server as a privileged user
      "control_login": {
        // The domain to use for logging in
        "domain": "auth.jitsi.dangdohai.xyz",
        // The credentials for logging in
        "username": "jibri",
        "password": "jibripass"
      },
      // Using the control_login information above, Jibri will join
      // a control muc as a means of announcing its availability
      // to provide services for a given environment
      "control_muc": {
        "domain": "internal.auth.jitsi.dangdohai.xyz",
        "room_name": "JibriBrewery",
        "nickname": "jibri-nickname"
      },
      // All participants in a call join a muc so they can exchange
      // information. Jibri can be instructed to join a special muc
      // with credentials to give it special abilities (e.g. not being
      // displayed to other users like a normal participant)
      "call_login": {
        "domain": "recorder.jitsi.dangdohai.xyz",
        "username": "recorder",
        "password": "recorderpass"
      },
      // When jibri gets a request to start a service for a room, the room
      // jid will look like:
      // roomName@optional.prefixes.subdomain.xmpp_domain
      // We'll build the url for the call by transforming that into:
      // https://xmpp_domain/subdomain/roomName
      // So if there are any prefixes in the jid (like jitsi meet, which
      // has its participants join a muc at conference.xmpp_domain) then
      // list that prefix here so it can be stripped out to generate
      // the call url correctly
      "room_jid_domain_string_to_strip_from_start": "conference.",
      // The amount of time, in minutes, a service is allowed to continue.
      // Once a service has been running for this long, it will be
      // stopped (cleanly). A value of 0 means an indefinite amount
      // of time is allowed
      "usage_timeout": "0"
    }
  ]
}

Tạo và phân quyền thư mục để chứa các file record

mkdir /srv/recordings
chown jibri:jitsi /srv/recordings/

Restart jibri

service jibri restart
service jibri status
systemctl enable jibri

5. Kiểm tra thư mục lưu file record

Khi trong giao diện phòng họp, người chủ phòng có thể thực hiện chọn Start recording

Chọn Start recording

Sau đó, ta sẽ thấy thông báo bắt đầu ghi hình và biểu tượng hiển thị trạng thái ghi hình

Để dừng ghi hình, ta chọn Stop recording

Chọn Confirm

Ta sẽ thấy file record được lưu tại thư mục /srv/recordings . File lưu dưới dạng .mp4

Lưu ý: Khi dùng tính năng này, màn hình của người chủ trì sẽ được ghi lại. Nếu trong phòng có người đang thuyết trình và cần quay lại màn hình của người đó. Người chủ trì cần click vào profile của người đó.


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa

 • Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12,Quận 10, TP HCM
 • Hotline: 19006680
 • No labels
Write a comment…