Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hướng dẫn đổi ngôn ngữ mặc định

Vào thư mục /etc/jitsi/meet/, backup file <domain>-config.js. Ở đây domain của tôi là jitsi.dangdohai.xyz nên sẽ có file jitsi.dangdohai.xyz-config.js

cp jitsi.dangdohai.xyz-config.js jitsi.dangdohai.xyz-config.js.bak

Đổi ngôn ngữ mặc định thành tiếng Việt:

Vào file jitsi.dangdohai.xyz-config.js tìm đến dòng defaultLanguage. Đổi defaultLanguage: 'en' thành defaultLanguage: 'vi'

Hoặc dùng lệnh

sed -i "s|// defaultLanguage: 'en',|defaultLanguage: 'vi',|g" /etc/jitsi/meet/jitsi.dangdohai.xyz-config.js


Mở trình duyệt ẩn danh và kiểm tra lại kết quả.

Ngôn ngữ tiếng Việt trên đây được dịch chưa kỹ lắm. Nếu muốn bạn có thể sửa đổi các câu chữ theo ý bạn tại file /usr/share/jitsi-meet/lang/main-vi.json

cp /usr/share/jitsi-meet/lang/main-vi.json /usr/share/jitsi-meet/lang/main-vi.json.bak
vi /usr/share/jitsi-meet/lang/main-vi.json

Xem nội dung của file này ở đây: https://github.com/jitsi/jitsi-meet/blob/master/lang/main-vi.json

Để sửa đổi hiển thị thông báo mời vào cuộc họp.

Imgur

Đổi lại một số title trong file /usr/share/jitsi-meet/title.html tùy ý bạn:

vi /usr/share/jitsi-meet/title.html

Kết quả:

Imgur

Logo của Cloud365: https://cloud365.vn/images/logo-white.png

Thay thế logo của ta vào file /usr/share/jitsi-meet/images/watermark.png

  cp /usr/share/jitsi-meet/images/watermark.png /usr/share/jitsi-meet/images/watermark.png.bak
  cd /usr/share/jitsi-meet/images/
  wget https://cloud365.vn/images/logo-white.png -O watermark.png

Đổi favicon

Favicon của Nhân Hòa: https://cloud365.vn/images/favicon.ico

Thay thế favicon của ta vào file /usr/share/jitsi-meet/images/favicon.ico

  cd /usr/share/jitsi-meet/images/
  mv favicon.ico favicon.ico.bak
  wget https://cloud365.vn/images/favicon.ico -O favicon.ico

Kết quả:

Imgur

Giảm độ phân giải

Mặc định jitsi sử dụng định dạng 720, nếu muốn dùng các định dạng thấp hơn cần cấu hình thêm phần resolution + contrains.

Vào thư mục /etc/jitsi/meet/<domain>-config.js 

  vi /etc/jitsi/meet/jitsi.dangdohai.xyz-config.js

Uncomment và sửa lại các dòng sau:

  // Sets the preferred resolution (height) for local video. Defaults to 720.
  resolution: 180,

  constraints: {
    video: {
      aspectRatio: 16 / 9,
       height: {
        ideal: 180,
         max: 180,
         min: 180
      }
     }
   },

Ở đây tôi chỉnh lại độ phân giải là 180p. Bạn có thể sửa lại tùy theo ý mình (240p, 360p, 480p, …)

Như vậy là ta đã thay đổi thành công ngôn ngữ mặc định, favicon, logo, độ phân giải mặc định cho Jitsi.


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa

 • Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12,Quận 10, TP HCM
 • Hotline: 19006680


Write a comment…