Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Odoo là một phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm các module Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Quản trị dự án, Quản trị kho, Quản trị sản xuất, Quản lý tài chính và Quản trị nguồn nhân lực,…Odoo/OpenERP cung cấp đa dạng các lựa chọn với hơn 1000 mô-đun. Odoo/OpenERP được tích hợp công nghệ điện toán đám mây, cực kỳ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Hiện tại, Odoo vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới số lượng người quan tâm tới Odoo cũng vượt trội.

Nhân Hòa hướng dẫn bạn cài đặt Odoo 13 phiên bản Community trên Ubuntu 18.04 LTS theo cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Bật universe repository để cài python3-pip bằng cách mở file /etc/apt/sources.list thêm 3 dòng sau vào cuối file

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main universe

Lưu lại rồi chạy tiếp các lệnh sau để cài Odoo

apt-get update && apt-get upgrade
apt-get install python3-pip
pip3 install xlwt
pip3 install num2words
wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -
echo "deb http://nightly.odoo.com/13.0/nightly/deb/ ./" >> /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
apt-get update && apt-get install odoo


Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất bạn truy cập Odoo bằng IP vps / server ở cổng 8069, nếu cần sử dụng port 80 hoặc 443 (SSL) bạn có thể cấu hình nghinx proxy ở file /etc/nginx/sites-enabled/default

Ngoài ra bạn có thể forward port 80 → 8069 bằng IPTABLES

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8069


Chúc các bạn thành công!Write a comment…