Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yêu cầu

 • Server Ubuntu 16.04 LTS Blank với 1 IP public. Bạn có thể đăng ký tại Cloud365.
 • RAM 4GB, 4Core, 40GB disk
 • Domain trỏ tới IP của server (optional).
 • Tất cả thao tác thực hiện với user có quyền sudo.

Lưu ý: BBB cài đặt cần dùng IPv6 tránh các lỗi không mong muốn

Chuẩn bị

Update locale

apt install -y language-pack-en && update-locale LANG=en_US.UTF-8

Kiểm tra

cat /etc/default/locale

Kết quả

root@ubuntu:~# cat /etc/default/locale
# File generated by update-locale
LANG=en_US.UTF-8

Cài đặt tools kiểm tra VM/Server?

apt install -y facter

Kiểm tra

facter 2> /dev/null | grep virtual

Kết quả

root@ubuntu:~# facter 2> /dev/null | grep virtual
is_virtual => true
virtual => kvm

Đối với VM cần cài thêm haveged để cải thiện entropy khi sử dụng Tomcat

apt install -y haveged

Cài đặt BBB

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6657DBE0CC86BB64
sudo apt update
wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -v xenial-220 -a

Remove bbb-demo

apt-get purge bbb-demo

Restart bb sau khi cài đặt

bbb-conf --restart

Cài đặt Greenlight themes

Cài đặt Docker

Update

sudo apt-get update -y

Cho phép apt sử dụng https

sudo apt-get -y install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common

Thêm Docker’s official GPG key:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Kiểm tra

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

Add repo

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Update

sudo apt-get update -y

Install Docker

sudo apt-get -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Kiểm tra

docker -v

Kết quả

root@ubuntu:~# docker -v
Docker version 19.03.8, build afacb8b7f0

Cài đặt docker-compose

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Kiểm tra

docker-compose --version

Kết quả

root@ubuntu:~# docker-compose --version
docker-compose version 1.25.4, build 8d51620a

Cài đặt Greenlight 2.0

Tạo thư mục để chứa các config

mkdir ~/greenlight && cd ~/greenlight

Pool images bigbluebutton/greenlight:v2

docker pull bigbluebutton/greenlight:v2
docker pull postgres:9.5

Greenlight sẽ đọc cấu hình .env trong folder ~/greenlight. Để tạo ra file .env mặc định chúng ta thực hiện

docker run --rm bigbluebutton/greenlight:v2 cat ./sample.env > .env

Generating cấu hình secretkey cho Greenlight

docker run --rm bigbluebutton/greenlight:v2 bundle exec rake secret

Kết quả

root@ubuntu:~/greenlight# docker run --rm bigbluebutton/greenlight:v2 bundle exec rake secret
7966bac6381007662a9281062d9d0510a01bbb54a3746cbdce2cd5c61fda58acc206163ac4a52c0455d4e1182abeea3c3dc66d4ce4b741c9d2695e60c413c04f

Cấu hình secret key vừa gen phía trên vào SECRET_KEY_BASE của file  /root/greenlight/.env

Cấu hình xác thực giữa BBB và Greenlight

sudo bbb-conf --secret

Kết quả

root@ubuntu:~/greenlight# sudo bbb-conf --secret

 URL: http://10.10.30.155/bigbluebutton/
 Secret: 3e2ac3b7d5b85d3582afcac40b63c18d

Cấu hình file /root/greenlight/.env 2 tham số trên BIGBLUEBUTTON_ENDPOINTBIGBLUEBUTTON_SECRET

Kiểm tra config

docker run --rm --env-file .env bigbluebutton/greenlight:v2 bundle exec rake conf:check

Kết quả kết nối thành công

root@ubuntu:~/greenlight# docker run --rm --env-file .env bigbluebutton/greenlight:v2 bundle exec rake conf:check
Checking environment: Passed
Checking Connection: Passed
Checking Secret: Passed

Greenlight sẽ hoạt động trên /b để tránh xung đột các thành phần khác. Gen file cấu hình của NGINX

docker run --rm bigbluebutton/greenlight:v2 cat ./greenlight.nginx | sudo tee /etc/bigbluebutton/nginx/greenlight.nginx

Restart NGINX

sudo systemctl restart nginx

Cấu hình để nginx mặc định sử dụng Greenlight. Bổ sung cuối file config /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton ngay trước dấu } cuối cùng

location = / {
 return 307 /b;
}

Restart NGINX

sudo systemctl restart nginx

Khởi tạo file docker-compose

docker run --rm bigbluebutton/greenlight:v2 cat ./docker-compose.yml > docker-compose.yml

Random gen password cho PostgreSQL

export pass=$(openssl rand -hex 8); sed -i 's/POSTGRES_PASSWORD=password/POSTGRES_PASSWORD='$pass'/g' docker-compose.yml;sed -i 's/DB_PASSWORD=password/DB_PASSWORD='$pass'/g' .env

Start GreenLight

docker-compose up -d

Lưu ý:

 • Database lưu tại ~/greenlight/db
 • Thư mục log ~/greenlight/log

Cấu hình để docker tự động start mỗi lần restart máy. Chỉnh config trong docker-compose.yml ở mỗi services

restart: always

Hoàn tất cài đặtKhi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa

 • Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12,Quận 10, TP HCM
 • Hotline: 19006680
Write a comment…