Page tree
Title: Meet  
Author: Tô Thành Công Apr 17, 2020
Last Changed by: Tô Thành Công Apr 17, 2020
Tiny Link: (useful for email) https://kb.nhanhoa.com/x/CAUEAg
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Home page: Nhân Hòa Knowledge Base
Children (26)
    Page: BigBlueButton - Cài đặt trên Ubuntu16.04
    Page: BigBlueButton - Cấu hình quản trị Admin
    Page: BigBlueButton - Cấu hình tích hợp vào Moodle
    Page: BigBlueButton - Hướng dẫn các thao tác của người điều hành với phòng họp
    Page: BigBlueButton - Hướng dẫn tạo phòng meeting trên BigBlueButton
    Page: BigBlueButton - Hướng dẫn trỏ domain và cấu hình HTTPS Let's Encrypt
    Page: BigBlueButton - Thao tác của người dùng được mời tham gia phòng
    Page: Jitsi - Các thao tác thực hiện trong phòng họp
    Page: Jitsi - Cấu hình tính năng Record Video trên Jitsi
    Page: Jitsi - Hướng dẫn bật tính năng ghi âm cục bộ (localRecording)
Labels
There are no labels assigned to this page.