Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bước 1: Đăng nhập Zonedns.vn

  • Truy cập vào phần quản lý tên miền ở liên kết: http://zonedns.vn/

  • Sử dụng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa để đăng nhập.

Bước 2: Kích hoạt DNSSEC

  • Kích hoạt DNSSEC bằng cách click nút Bật DNSSEC, sau đó chọn Xác nhận.

Kết quả sau khi bật DSNSSEC:

  • Hệ thống hiển thị thông tin bản ghi DS như sau:

Đối với tên miền đăng ký ở Nhân Hòa nhưng NameServer sử dụng ở nhà cung cấp khác

Bước 1: Lấy thông tin của bản ghi DS

  • Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp NameServer mà tên miền đang sử dụng để nhận thông tin bản ghi DS.

Bước 2: Đăng nhập vào trang customer.nhanhoa.com

Bước 3: Chỉnh sửa bản ghi DS

  • Click chọn nút Chỉnh sửa DS Record (DNSSEC) tại trang thông tin tên miền.

...