Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Khi bạn sử dụng dịch vụ cloud server Cloud VPS Nhân Hòa cung cấp bạn hoàn toàn chủ động trong việc thao tác điểu khiển cloud server Cloud VPS bạn đã đăng ký không phải chờ đợi và phụ thuộc vào bên thứ ba.

Nhân Hòa port portal cung cấp cho bạn chức năng điều khiển server Cloud VPS cho phép bạn thao tác restart, stop, start cloud serverCloud VPS.

Bạn có thể thực hiện điểu khiển

...

Cloud VPS của mình ở 2 màn giao diện.

 • Bạn phải truy cập vào portal

Đăng nhập portal tại địa chỉ https://portal.cloud365.vn/

...

Cách 1: Tại giao diện danh sách server

 • Click Server

 • Tại giao diện danh sách server bạn có thể thực hiện thao tác điều khiển nhanh với cloud server Cloud VPS của mình.

 • Click vào biểu tượng ở hình dưới.

Ở đây mình sẽ chọn Reboot server

 • Xác nhận hành động điều khiển cloud serverCloud VPS

Bạn thực hiện các thao tác điều khiển khác tương tự.

Cách 2: Tại giao diện chi tiết của

...

Cloud VPS

 • Click vào biểu tượng chức năng điểu khiển serverCloud VPS

 • Lựa chọn thao tác

Ở đây mình sẽ chọn Restart server.

 • Xác nhận hành động điều khiển cloud serverCloud VPS 

Hy vọng chức năng điều khiển cloud server Cloud VPS giúp bạn quản trị thao tác được thuận tiện hơn.

...