Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Đối với những khách hàng đang sử dụng dịch cloud VPS của cloud365 thì có thể chủ động sử dụng tính năng rebuild trên portal quản trị của khách hàng chuyển sang BigBlueButton để sử dụng.

...