Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Cấu hình crontab để chạy script vào 12h trưa và 12h đêm hằng ngày. Mở crontab:

Code Block
themeMidnight
crontab -evi /etc/crontab

Thêm vào dòng sau:

Code Block
themeMidnight
00 00,12 * * * root /bin/restartJitsiService.sh

...