Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


Yêu cầu :

  • Server Ubuntu 18.04 LTS Blank với 1 IP public. Bạn có thể đăng ký tại Cloud365.
  • Sudo user
  • Domain trỏ tới IP của server (optional)

Bước 1: Đặt hostname

Code Block
themeMidnight
hostnamectl set-hostname jitsimeet

Bước 2: Đặt rule firewall

Nếu bạn sử dụng ufw bạn cần allow ssh, http, https và traffic inbound UDP port 10000 tới 20000:

Code Block
themeMidnight
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw allow in 10000:20000/udp
sudo ufw enable

Bước 3: Update system

Code Block
themeMidnight
sudo apt update
sudo apt upgrade -y && sudo shutdown -r now

Bước 4: Cài đặt OpenJDK Java Runtime Environment (JRE) 8

Enable repo universe nếu chưa được kích hoạt

...

Code Block
themeMidnight
java -version

Cấu hình môi trường JAVA_HOME

Code Block
themeMidnight
echo "JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::")" | sudo tee -a /etc/profile
source /etc/profile

Bước 5: Cài đặt Nginx

Code Block
themeMidnight
sudo apt install -y nginx
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Bước 6: Cài đặt Jitsi Meet

Cài Jitsi repo:

Code Block
themeMidnight
cd
wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
sudo apt update -y

Cài đặt Jitsi Meet:

Code Block
themeMidnight
sudo apt install -y jitsi-meet


Lưu ý : Trong quá trình cài, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp hostname. Tại đây, bạn cần điền domain đã được trỏ về IP máy chủ cài đặt.

Trường hợp bạn không có domain, bạn cũng có thể nhập IP của chính máy chủ đó.

Bạn cũng sẽ được hỏi về SSL cert, lựa chọn Generate a new self-signed certificate (You will later get a chance to obtain a Let’s Encrypt certificate).

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể chạy script để cài đặt SSL Let’s Encrypt miễn phí:

Code Block
themeMidnight
sudo /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu nhập email. Phần còn lại script sẽ tự động cài cho bạn.

Lưu ý : Bạn chỉ có thể sử dụng script trên để cài đặt SSL nếu bạn sử dụng domain ở bước trước đó.

Cuối cùng, bạn hãy truy cập vào domain để kiểm tra kết quả.

...

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa

  • Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
  • Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12,Quận 10, TP HCM
  • Hotline: 19006680

...