Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1 phút ko quá 20 msg

và 1 giờ ko quá 60 msg


##### Thông số cấu hình OUTLOOK dành cho UMAIL #####

SMTP Server: smtp.umailsmtp.com
Port: 465
SSL: Có
Imap Server: imap.umailsmtp.com
Port: 993
SSL: Có


Hiện tại UMAIL.VN chưa hỗ trợ POP, vì vậy khi cài đặt thì chú ý chỉ chọn Type là IMAP.