Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kì nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia. Quan trọng nhất là, nó chuyển tên miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế giới.

Tất cả các hướng dẫn có liên quan đến DNS hay zonedns.vn từ Nhân Hoà


  • Một số các hướng dẫn có thể không tương thích hoặc không đúng với hiện trạng của bạn. Hãy thận trọng khi bạn thực hiện các bước trong các tài liệu này.

  • No labels